ORGANI BH UDRUZENJA NORRKÖPING

Organi BH Udruženja Norrkoping čine Skupština kao vrhovni organ, Upravni odbor kao organ upravljanja i vođenja, Nadzorni organ, Kandidaciono verfikaciono izborna komisija, Reviziona komisija i Statutarna komisija.


ORGANI BH UDRUZENJA NORRKÖPING


SKUPSTINA


Skupstina je najveci organ BH Udruzenja. Skupstinu cine svi clanovi BH Udruzenja. Skupstinsko tjelo zasjeda svake godine i donosi vrhovne odluke znacajne za rad udruzenja. Svake parne godine skupstina bira novo rokuvodstvo udruzenja. U neparnoj godini skupstina zasjeda i zasjedanje je informacionog karaktera.


UPRAVNI ODBOR


Upravni odbor je najvisi rukovodeci organa BH Udruzenja. Skupstina bira Upravni odbor na 2 godine. Upravni odbor sastoji se od 4 glavna clana i to Predsjednika, Potpredsjednika, Sekretara i Blagajnika. Clanove Upravnog odbora takoder cine clanovi po funkciji koji dolaze kao predstavnici sekcija i 3 nezavisna clana.


NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor se takoder bira na skupstini Udruzenja. U nadzorni odbor se biraju tri clana. Zadatak Nadzornog odbora je da kontrolise i nadzori rad Upravnog odbora te blagovremeno upozorava na propuste i greske u radu Upravnog odbora i sacinjava izvjestaj koji prezentira na skupstini.

KANDIDACIONO VERIFIKACIONO IZBORNA KOMISIJA


Kandidaciono izboran komisija ima zadatak da predlaze kandidate za upravni odbor. Ima zadatak takoder da vrsi provjre kandidata, prima i obraduje njihove kandidature, obavlja razgovore sa kandidatima i daje skupstini svoje misljenje o kandidatima za sve organe unutar Udruzenja.


REVIZIONA KOMISIJA


Reviziona komisija vrsi nadzor svih organa BH Udruzenja. Skupsina je bira na izbornoj godisnjoj skupstini. Sastoji se od tri clana. Zadatak joj je da nakon kontrole svih organa BH Udruzenja da izvjesti skupstinu o cjelokupnom radu Udruzenja i da da svoju ocjenu i prijedlog stanja u narednom periodu. Reviziona komisija je najveci kontrolni organ u BH Udruzenju Norrköping


Clanovi Organa BH udruzenja
2019/2020


UPRAVNI ODBOR
1. Mensur Halimanović, predsjednik
2. Omer Gafurović, zamjenik predsjednika
3. Suada Zemanić, ref. za kulturu
4. Edita Suta, sekretar/blagajnik
5. Sefika Makaš , AZ Safir
6. Zenahid Tenić , NIF Bosna
7. Irnes Feratović, omladinska sekcija
8. Sanela Horić, član
9. Samir Alilović, član
10. Mujo Gurdić, član


NADZORNI ODBOR
1. Branko Tomić
2. Baisa Mujakić
3. Refik Maslesa


VERIFIKACIONO KANDIDACIONA IZBORNA KOMISJA
1. Arif Dizdarević
2. Amer Manov
3. -


REVIZIONA KOMISIJA
1. Elvedin Čavčić
2. Emir Draganović
3. -.


STATUTARANA KOMISIJA
1. Elvedin Čavčić
2. Emir Draganović
3. Arif Dizdarević
4. Amer Manov
5. Branko Tomić
6. Baisa Mujakić
7. Refik Maslesa

© Copyright 2019 bhudruzenje.se - All Rights Reserved

HTML Editor